Pověřenec pro ochranu osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATEŘSKOU ŠKOLOU
Mateřská škola Milonice je ve smyslu Nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem osobních údajů. 
V souladu s Nařízením byl Mateřskou školou Milonice ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen “pověřenec”), který mimo jiné dohlíží, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné obcí probíhalo v souladu s právními předpisy. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Milonice, okr. Vyškov, příspěvková organizace
Milonice 66, 683 33 Nesovice 
IČO: 70987912
zástupce správce: Blanka Holubová, ředitelka MŠ, 
tel. 777005047, e-mail: skolkamilonice@seznam.cz

Pověřenec na ochranu osobních údajů:
Svazek obcí Mezihoří
Nemotice 66, 683 33 Nesovice
IČO: 75070065
osoba pověřence: Kateřina Hálová
tel. 734 692 132, e-mail: skolkamilonice@seznam.cz

OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČEL JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme nezbytné osobní údaje
– související s plněním právní povinnosti dle zřizovací listiny, ochranou oprávněných zájmů školy a dětí (např. prezentace školy, zajištění bezpečnosti, kontakt se zákonnými zástupci dětí apod.) nebo ve veřejném zájmu,
– související s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků,
– související s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců dětí a další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.,
– související s identifikací dítěte ze zákona,
– související s evidencí uchazečů o zaměstnání,
– k jejichž zpracování jsme získali souhlas subjektu údajů (tj. zákonného zástupce dítěte, zaměstnance apod.) – účel zpracování je uveden v souhlasu.
DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – s kým budeme osobní údaje sdílet:
– instituce spolupracující při plněná právní povinnosti (např. orgány státní správy a samosprávy, školská poradenská zařízení, zdravotní pojišťovny, okresní správa sociálního zabezpečení),
– finanční ústavy (banky, pojišťovny)
– zpracovatelé, s nimiž škola uzavřela nebo uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů (např. zpracování mezd, účetnictví)
– další příjemci (např. pořadatelé soutěží a akcí pro žáky)

Osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

ZÁKLADNÍ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE UPLATNIT V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
právo na transparentnost informací, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo převést osobní údaje od jednoho správce k druhému, právo vznést námitku proti zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí. 
Více o svých právech najdete na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů (zde).

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat. 

—————————————————————————————————————
Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat našemu pověřenci. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.